Sivut liittyvät Opintoverkon Uskonnon työskentelykirjaan. Palaa Opinto.netin pääsivulle.


Etusivu | Maailmanuskonnot | Kirkkohistoria | Uskonto Suomessa
| Raamattu | Etiikka | Kirja | Kuvapankki


Uskonnon verkot -kirjat

REAALIKOE 16032005Opintoverkko


Etusivu

   

REAALIKOE 16032005

   

REAALIKOE 21092005

   

REAALIKOE 22092004

   

Uskonnon ainereaali 22032006

   

Uskonnon ainereaali 27.9.2006

   

Yo-koe 21032007

   

Yo-koe 26092007

   

Yo-koe 15092008

   

Yo koe 18032009

   

Yo koe 23092009

Uskonnon verkot työskentelykirja

Uskonnon verkot oppikirja

Uskonnon verkot tehtäväkirja

Uskonnon verkot käsikirja

KIRJOJEN TILAAMINEN JA HINNAT

Kirjat ja uudet ops:it

Jos oppikirja olisi viini...


Verkkopolku.com
Opintoverkko 3
Extra.opintoverkko.fi

USKONNON KYSYMYKSET 16.3.2005

16.3.2005 klo 14.45

REAALIKOE 16.3.2005
EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO

1. Selosta ja arvio vähintään kolmea erilaista uskontojen luokitteluperiaatetta
s. 10-11, 12-13, etenkin kappale Uskontojen luokittelutapoja s.13
Lisäaineksia arvioinnin suorittamiseen luku Maailmanuskonnot s. 160-223

2. Vertaile Jeesuksen ja Muhammedin roolia heidän vaikutuksestaan syntyneissä uskonnoissa
Jeesus - kristinusko
s 62-63 Jeesus Nasaretilainen
s 66-71 Pyhä kirja Jeesuksen opetuksia, hänen elämänkertaansa ja hänen sanomansa tulkintaa
s 72-73 Kuka oli Jeesus Nasaretilainen: Sanoma. Toi uuden tulkinnan Jumalan tahdosta
s 74-75 Uskonnon opetukset perustuvat Jeesuksen opetuksiin, joissa hänen käyttämillään vertauksilla keskeinen asema
s 78 kappale Kristinuskon perustaja: Jeesus
s 86, 88 (Luostariliikkeen synty…, Pyhä Antonius) Jeesuksen elämän esikuvallisuus luostariliikkeen synnyssä
s 87 Kristillinen ajanlasku
Kristinuskon keskeinen oppi perustuu Jeesuksen opetuksiin s 192-199
Yhteiskunnallis-uskonnolliset liikkeet, kuten vapautuksen teologia ja fundamentalismi s 121 perustuvat Jeesuksen opetusten tulkintaan
s 126-127 kristillinen lähetystyö perustellaan Jeesuksen opetuksilla
s 128-129 diakoniatyö perustellaan Jeesuksen opetuksilla

Muhammed - islam
s. 208 Muhammed uskonnon perustajana
s 208 Muhammed: ei palvota henkilönä, mutta viimeinen profeetta
s 208, 209 Koraani. Muhammed tekstin vastaanottaja
s 209 Suuntauksia: sunnalaisuudessa Muhammedin esimerkki elämään tärkeä
s 211 Ajanlasku Muhammedin siirtymisestä Mekasta Medinaan
s 212 Pyhiinvalluksessa käydään läpi Muhammedin elämänvaiheiden paikkoja
s 213 Muhammedin ilmoitusten ja opetusten (Koraani ja hadith) vaikutus eettisiin ohjeisiin. Kappaleet Ruoka-aineita koskevia säädöksiä, Naisen asema, Kuvakielto

3. Kirkon historiassa on ollut monia merkittäviä naisia aina Uuden testamentin ajoista nykypäivään asti. Pohdi naisten merkitystä kristillisen kirkon historiassa. Havainnollista vastaustasi esimerkein.
Luku kirkkohistoria
s 83 kappale Alkukirkon elämää, toisen kappaleen loppu
s 95 Hildegaard Bingeniläinen
s 98 Pyhä Birgitta
s 115 Noitavainot
s 197 Uusia teologisia suuntauksia: feministinen teologia
s 245 Naispappeus
Lisäksi taustaa luvun Etiikka kappaleet Ihmisoikeudet s 144-145 ja Ihmissuhteet, perhe ja seksuaalisuus s 146-147.1

4. Miten jumalanpalvelus muuttui reformaation seurauksena?
s 200 kappale Jumalanpalvelus leipätekstissä
s 201 Läntisen kirkonjumalanpalvelus, alkaen kolmannesta kappaleesta
s 207 kappale Uskonpuhdistuksen jälkeinen kirkkotaide
s 104-105 Sveitsin ja Englannin uskonpuhdistukset, Anglikaanisen kirkon synty
s 107 Lutherin uudistukset pitkässä kappaleessa useita kohtia
s 108 Kappaleissa Ulrich Zwingli ja Jean Calvin
s 105, 109 Katolinen vastauskonpuhdistus, myös katolinen
s 279 Oppi ja ominaispiirteet (anglikaaninen)
s 280 Oppi ja ominaispiirteet (reformoitu)
Taustaa kysymykselle:
s 83 Alkukirkon elämää (alkukirkon ajan jumalanpalvelus)

5. Miten Suomessa syntyneet herätysliikkeet ovat suhtautuneet kirkkoon 1800 –luvulta lähtien?
Taustaa:
s 237 Pietismi ja kansanherätyksen synty
s 239 Kirkko Venäjän vallan aikana

s 240 kappaleet Eriuskolaislaki 1889, Vapaakirkolliset aatteet leviävät Suomeen, Seurakuntaelämää 1800-luvulla

s 242-243 Herätysliikkeet Suomessa: kaikki herätysliikkeet

s 31 kappaleet Valtionkirkko, Kansankirkko, Vapaakirkko

Taustaa: voi vertailla, miten herätysliikkeiden suhtautuminen kirkkoon eroaa vapaiden suuntien suhtautumistavasta: vapaat suunnat s 282-285

Kirjan avoimilla Internet-sivuilla www.opinto.net laaja tietopaketti


6. Mitä kristinuskossa opetetaan kuolemanjälkeisestä elämästä?

s 193 Apostolinen uskontunnustus
s 194 kappaleet Syntiinlankeemus, Taivas ja helvetti, Kuolema ja ylösnousemus, Armo
s 195 Nikean uskontunnustus
s 196 kappaleet Viimeinen tuomio, Mitä usko on?
s 197 Martti Luther ja iloinen vaihtokauppa

Lisäksi 192-193 Kristinuskon oppi, kolminaisuuden eri persoonien tehtävät

7. Miten eri aikakausien kirkkoarkkitehtuuri ilmentää kirkon tehtävää ja sen pyhyyttä? Käytä vastauksessasi tukena oheisia kuvia. (Conquesin Sainte-Foyn kirkko 1100-luvulta, Kölnin tuomiokirkko 1200-luvulta ja Alvar Aallon suunnittelema Ristinkirkko Lahdessa)

Taustaa:
s 12 Pyhän käsite
s 14-15 Pyhiä paikkoja eri uskonnoissa
s 202-203 Kristilliset symbolit
s. 204-205 Kirkkorakennus
s. 206-207 Taide uskonnoissa ja kirkkotaide

Romaaninen kirkkorakennustyyli (Sainte-Foy) s 89
Goottilainen kirkkorakennustyyli (Köln) s 99
Funktionaalinen kirkkorakennustyyli (Ristinkirkko)
lisäksi s.207 oikea palsta 4. kappale funktionaalisesta kirkkotaiteesta

Lisäaineksia (muita kirkkorakennustyylejä)
s 82 Varhaiset kirkkorakennukset
s 91 Bysantin kirkko ja Hagia Sofia
s 229 Keskiajan kirkot Suomessa
s 235 1600-luvun kirkollista elämää (puuristikirkot Suomessa)
s 236 1700-luvun kirkkorakennukset
s 241 1800-luvun kirkot

Uskonnon verkot –oppimateriaalikalvoissa runsaasti esimerkkejä kirkkotaiteen ja –arkkitehtuurin alueelta

8. Pohdi, millaisia eettisiä ongelmia terveydenhuollon toimenpiteiden priorisointi aiheuttaa ja miten niitä voidaan kristillisen etiikan avulla käsitellä
Taustaa kysymykseen vastaamiselle:
Kristillinen etiikka ja eri kirkkokuntien etiikka 136-137
Etiikan määrittely, ammattietiikka, eettiset koulukunnat ja moraalinperusta, arvot s 130-135
Terveyden merkitys, elämän rajallisuus ja kuolema s 141

Luvun etiikka kappaleet
Ihmisoikeudet s 144-145, perustieto, kysymykset, raamatunkohdat, ev.lut. kirkon kanta
Elämän säätelyn ja muokkaamisen etiikka, etenkin kpl Aktiivinen ja passiivinen eutanasia
s 154

9. ”Lapsi on syntyessään moraalisessa mielessä ”tabula rasa” eli tyhjä taulu. Lapsi ei siis tiedä hyvän ja pahan, oikean ja väärän eroa, vaan oppii moraalin kasvatuksen ja elämänkokemuksen välityksellä.”
Arvioi tällaista näkemystä yksilön moraalin synnystä kristillisen ihmiskäsityksen ja etiikan kannalta.

s 16-17 Ihminen pyrkii ymmärtämään maailmaa, maailmankuva ja maailmankatsomus
s 20-21 Ikuisia kysymyksiä
s 24-27 Uskonnon omaksuminen ja uskonnollinen kehitys, erityisesti s 25 Uskonnot vaikuttavat moraaliseen kehitykseen
s 130-131 Etiikka ja moraali
132-133 Eettiset koulukunnat ja moraalinen kehittyminen
s 134-135 Arvot, ihanteet ja normit
s 136-137 Kristillinen etiikka ja kirkkokuntien etiikka
Vertailun vuoksi: Maailmanuskontojen etiikka s 138-139
s 196 Kristillinen ihmiskäsitys

+10 Oheinen taulukko ja kaavio kuvaavat maailman uskontotilanteen kehitystä 1900-2002 sekä ennustetta vuodelle 2025. Pohdi, millaiset syyt vaikuttavat kuvattujen muutosten taustalla

s 10-11 Maailman uskonnot
s 13 Uskontojen tulevaisuus
s 28 Uskonto ja yhteiskunta
s 29 Uskontojen kehittyminen
s 30 Kristillisten kirkkojen asema eri Euroopan maissa, Kansalaisuskonto, Uskonnot ja yhteiskuntien lait
s 31 Valtionkirkko, Esimerkkejä uskontojen vaikutuksesta…
s 32-33 Lahkoilmiö
s 118-121 Kristinusko nykyajalla
s 122-125 Ekumenia ja uskontodialogia
s 126-127 Lähetystyö (kristillinen)
S 166 Luonnonuskonnot tänä päivänä
s 175 Uskonto ja yhteiskunta (hindulaisuus), 176 Uutta hindufilosofiaa
s 183, 185 Yhteiskunnallinen…
s 190 Israelin valtio ja sionismi
s 219 Synkretismi
s 250-253 Suomalaisten uskonnollisuus
s 259 Esimerkkejä uskonnonvapaudesta eri maista


Kaikkiin kysymyksiin: katso taulukot kirjan lopussa s 294-304


Opintoverkko
www.uskonnonverkot.fi
email info@opinto.net
16.3.2005
Tulosta tämä sivu / Print this page

© Kirja2004.opintonet
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003