Uskonnon verkot -kirjat - Ops lukio ja käsikirja


5.11.1 Evankelis-luterilainen uskonto OPH vs. AM

PAKOLLISET KURSSIT


1. Uskonnon luonne ja merkitys (UE1)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

tietää, millainen ilmiö uskonto on, ja tuntee Raamatun ominaislaadun pyhän kirjallisuuden
edustajana
Selkeä tavoite joka saavutetaan kirjan luvuilla Uskonto ja maailmankatsomus sekä Raamattu.

ymmärtää uskonnon yleismaailmallisen luonteen, uskonnoissa ilmenevät kysymyksenasettelut
ja uskonnon nivoutumisen kulttuuriin ja yhteiskuntaan
Kirja vastaa tähän haasteeseen esittämällä erittäin laajasti uskontoihin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia, käsitteitä ja määrittelyjä. Maailmanuskontoihin liittyvä materiaali soveltuu hyvin esimerkkiaineistoksi.

saa aineksia ja käsitteellisiä välineitä oman maailmankatsomuksensa jäsentämiseen
Kirja tarjoaa kokonaisuudessaan maailmankatsomuksen rakennusaineita. Tämän tulee varmasti olla koko uskonnon oppimäärän läpäisemä tavoite, johon ei päästä pelkästään oppimateriaalilla, vaan vähintään yhtä tarkeää on se, että opiskelu toteutetaan opiskelijalähtöisesti ja pohdiskelevaa otetta korostaen.

tuntee Raamatun vaikutuksen länsimaisessa kulttuurissa ja Raamatun tutkimuksen osana
uskonnon tutkimusta
Raamattua käsittelevä luku täyttää varmasti tämän tavoitteen vaatimukset.

oppii pyhyyden ymmärtämisen avulla kunnioittamaan ihmisiä, joilla on erilainen vakaumus.
Kirja mahdollistaa tämän riittävän laajan ja monipuolisen materiaalin avulla. Pyhyyden käsitteeseen tutustuttaessa maailmanuskontoihinkin liittyvä materiaali on oppitunnilla käytössä. Tässä tavoitteessa kyse on ennen muuta asennekasvatuksesta. Kirjassa oleva kaikkia katsomuksia ja näkemyksiä kunnioittava suhtautuminen luo pohjan toisinajattelevienkin arvostamiselle.KESKEISET SISÄLLÖT

uskonnon määrittely ja tutkiminen
Uskonto ja maailmankatsomus: Maailman uskonnot
Uskonto ilmiönä
Uskontojen ja katsomusten tieteellinen tutkiminen
uskonnon ydinkysymykset
Uskonto ja maailmankatsomus: Uskonto ilmiönä
Ikuisia kysymyksiä
uskonto yhteisössä ja yksilön kokemuksessa
Uskonto ja maailmankatsomus: Uskonnon omaksuminen ja uskonnollinen kehitys
Uskonto ja yksilö
Uskonto ja yhteiskunta
Muut uskonnot ja katsomukset: Uskonnonvapaus
Raamattu pyhänä kirjallisuutena
Raamattu: Raamattu vaikuttava kirjakokoelma
yleispiirteet Raamatun synnystä ja sisällöstä
Raamattu: Raamattu vaikuttava kirjakokoelma
Vanhan testamentin kirjojen taustaa
Vanhan testamentin kirjat
Vanhan testamentin alkukertomukset
Vanhan testamentin patriarkkakertomukset
Mooses kansansa vapauttaja
Liitonarkku, erämaavaellus ja Israelin suuret kuninkaat
Vanhan testamentin runo- ja viisauskirjallisuus
Keitä olivat profeetat?
Uuden testamentin ajanhistoria
Uuden testamentin kirjat
Kuka oli Jeesus Nasaretilainen?
Jeesuksen vertaukset ja niiden sanoma
Paavali
Raamatun tutkimus- ja tulkintatavat
Raamattu: Tieteellinen raamatuntutkimus ja Raamatun tulkinta
Kirkkohistoria: Fundamentalismi
Maailmanuskonnot: Kristinuskon opin kehitys
Raamatun vaikutukset maailmankuvaan ja kulttuuriin
Raamattu: Raamattu vaikuttava kirjakokoelma
Vanhan testamentin alkukertomukset
Maailmanuskonnot: Kristinuskon ja Raamatun kulttuurivaikutus yhteiskuntaan ja perinteisiin
Miten maailmankaikkeus on syntynyt?
Onko Jumala olemassa?
Kristinuskon opin kehitys


2. Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta (UE2)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

ymmärtää, miten kristillinen kirkko on muotoutunut, levinnyt ja vaikuttanut ympäristöönsä
eri aikoina ja miten se on ollut vuorovaikutuksessa aikansa kulttuurin ja yhteiskunnan kanssa
Tämä on johtoajatuksena luvussa Kirkkohistoria.

tuntee kirkon opin rakentumisen, jumalanpalveluselämän ja taiteen vuorovaikutuksen, sekä
kirkon poliittisen ja sosiaalisen merkityksen historian eri vaiheissa
Kirkon opin kehitystä voi halutessaan käyttää vaikka johdantona tai toisaalta kertauksena tähän kurssiin. Kirjan lopussa oleva Kirkkohistorian aikajana on myös soveltuva tämän tavoitteen kannalta. Kirkkotaide ja kirkkorakennustyylit ovat kirjassa hyvin esillä.

ymmärtää, miten kristinusko vaikuttaa erilaisina kirkkokuntina eri puolilla maailmaa
Kirkkokunnat on esitelty laajasti omana lukunaan.

osaa analysoida erilaisten kristillisten perinteiden ilmenemistä nykyajassa ja ymmärtää näihin
sisältyvän yhteisen, ekumeenisen perustan.
Historiallisten pohjatietojen lisäksi kirja perehdyttää lukijansa mm. kristillisiin symboleihin, kirkkorakennuksen yksityiskohtiin sekä luterilaisen kirkkovuoden perusteisiin.

KESKEISET SISÄLLÖT

kristillisen kirkon synty
Kirkkohistoria: Kristinuskon ensimmäiset 400 vuotta
Maailmanuskonnot: Nikean, Konstantinopolin ja Khalkedonin ekumeeniset konsiilit
Kristinuskon opillinen kehityskaari
Raamattu: Kuka oli Jeesus Nasaretilainen?
Paavali
alkukirkosta idän ja lännen kirkon eroon
Kirkkohistoria: Rooman kirkosta koko Euroopan kirkoksi
lännen kirkko keskiajalla
Kirkkohistoria: Katolinen kirkko Euroopan valtiaana
idän kirkon kehitys
Kirkkohistoria: Bysantin kirkko ja Hagia Sofia
Kirkkokunnat: Idän kirkon kehitys
reformaatio ja kirkkojen kehitys uudella ajalla
Kirkkohistoria: Uskonpuhdistusten vuosisata 1500-luku
Uskonsodista uudelle ajalle
nykyinen kristikunta ja kirkkojen rooli nykyajan maailmassa
Kirkkohistoria: Kristinusko nykyajalla
Luku Kirkkokunnat
kirkkojen ja uskontojen välinen vuoropuhelu
Kirkkohistoria: Ekumenia
Lähetystyö
Kirkkokunnat


3. Ihmisen elämä ja etiikka (UE3)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

hallitsee eettisen kysymyksenasettelun ja ymmärtää elämänkysymysten ja eettisen pohdinnan
merkityksen
saa käsitteellisiä välineitä eettisten kysymysten tarkasteluun
Nämä kaksi tavoitetta liittyvät läheisesti toisiinsa. Kirja esittelee selkeästi kaikki keskeiset eettiset käsitteet ja teoriat. Monipuolinen eettisten teemojen esittely haastaa opiskelijaa pohtimaan.

ymmärtää tekevänsä päivittäin moraalisia valintoja ja tietää olevansa vastuussa ratkaisuistaan
Kurssin työmenetelmissä tulee pyrkiä siihen, että opiskelija todella harjoittelee omaa eettistä ajatteluaan. Kirja oheismateriaaleineen tarjoaa tähän hyvät mahdollisuudet.

saa perustiedot ihmisen elämänkysymyksistä ja ajankohtaisista etiikan aiheista ja osaa kytkeä
ne uskonnon kannalta keskeisiin kysymyksenasetteluihin
ymmärtää Raamatun yhteyden elämänkysymyksiin ja etiikkaan
Nämä kaksi tavoitetta tekevät kurssista omaleimaisen ja nimenomaan uskonnon kurssin. Eettisiä kysymyksiä on kirjassa esitelty hyvin monilta elämän aloilta ja koska Raamattuun liittyvät aineistot ovat koko ajan saatavilla, vertailu on käytännössä mahdollista.

ymmärtää kristinuskon ja etiikan yhteyden, erityisesti luterilaisen etiikan keskeisen sisällön
ja kirkkojen eettisten kannanottojen taustalla olevia teologisia perusteita.
Eettisten kysymysten yhteydessä on esitelty laajasti myös piispainkokousten kannanottoja ajankohtaisiin ongelmiin.

KESKEISET SISÄLLÖT

ihmisen tärkeät elämänkysymykset: elämän tarkoitus, kärsimys, kuolema
Etiikka: Oman elämän tarkoitus ja toisen asemaan asettuminen
Uskonto ja maailmankatsomus: Ikuisia kysymyksiä
Maailmanuskonnot: Kuolema ja ylösnousemus
kristillinen käsitys Jumalasta, ihmisestä, luonnosta ja pelastumisesta
Maailmanuskonnot: Kolmiyhteinen Jumala
Millainen Jumala on?
Onko Jumala olemassa?
Kristillinen ihmiskäsitys
Etiikka: Etiikka ja luonto
hyvän ja pahan käsitteet
Etiikka: Etiikka ja moraali
Arvot, ihanteet ja normit
kristillinen etiikka ja etiikan teoriat
Etiikka: Kristillinen etiikka
Eettiset koulukunnat
yksilöeettisiä kysymyksiä
yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä
Etiikka: Urheilun etiikka
Etiikka ja luonto
Etiikka ja eläin
Globaalietiikka
Talouden ja työn etiikka
Yhteiskuntaetiikka
Sodan etiikka
Ihmisoikeudet
Kaikissa kirjan esittelemissä eettisissä teemoissa on esillä sekä yksilön että yhteisön näkökulmat.


SYVENTÄVÄT KURSSIT


4. Uskontojen maailmat (UE4)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

tuntee maailmanuskontojen ominaispiirteet
Tätä tietoa on varmasti riittävästi kirjan luvussa Maailmanuskonnot.

ymmärtää uskontoihin liittyvän sisäisen monimuotoisuuden ja niiden vaikutuksen ajatteluun,
kulttuuriin ja yhteiskuntaan
Kaikki kirjassa esitetyt uskonnot on esitetty perusteellisesti ja monipuolisesti.

ymmärtää eri uskonnoissa ilmenevien ihmiselämän peruskysymysten samankaltaisuuden ja
oppii arvostamaan muiden kulttuurien uskonnollista ja eettistä perinnettä.
Runsaan materiaalin pohjalta uskontojen rinnakkainen tutkiminen on mahdollista. Soveltuvien työmenetelmien valinta on tällöin ensiarvoisen tärkeää. Kirjan tekijät arvostavat kaikkien kulttuurien perinteitä. Arvostuksen opettaminen ja oppiminen ovat kiinnostavavia haasteita.

KESKEISET SISÄLLÖT

Kurssilla käsitellään hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja Japanin uskontoja, juutalaisuutta
ja islamia alla olevien teemojen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan luonnonkansojen
uskontojen yhteisiä piirteitä.
uskontojen levinneisyys ja kannattajamäärä
uskontojen pyhät kirjat ja oppi
uskontojen eettiset ohjeet
uskontojen kultit ja rituaalit
uskontojen suuntaukset
uskonnot ja yhteiskunta
Kaikki perusteissa mainitut uskonnot on esitelty kattavasti luvussa Maailmanuskonnot (lisäksi sikhiläisyys ja jainalaisuus)
Uskonto ja maailmankatsomus: Maailman uskonnot
Valtioita joissa uskonnolla merkittävä asema valtion synnyssä ja identiteetissä
Etiikka: Maailmanuskontojen etiikka


5. Mihin suomalainen uskoo? (UE5)

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

tuntee uskonnon ilmenemismuodot Suomessa muinaissuomalaisesta uskonnosta nykypäivän
uskonnollisuuteen
Kirjan luku Suomen kirkkohistoria kattaa tämän tavoitteen vaatimukset.

ymmärtää Suomen uskonnollisista ja maailmankatsomuksellisista kysymyksistä käytyä
keskustelua ja siihen liittyviä taustatekijöitä
Kirjassa esitellään uskonnonvapauslainsäädännön kehitystä sekä uskonnottomien asemaa. Etiikan osiossa on käsitelty monia ajankohtaisia keskustelun aiheita.

osaa jäsentää Suomen uskonnollisia liikkeitä niiden toiminnan ja opillisten korostusten
näkökulmasta.
Kaikki merkittävät uskonnolliset liikkeet on esitelty oppeineen ja muine korostuksineen.

KESKEISET SISÄLLÖT

muinaissuomalainen uskonto
Suomen kirkkohistoria: Suomalaisten muinaisusko
Suomen kirkkohistorian yleislinjat
Suomen kirkkohistoria: Katolinen keskiaika Suomessa
Ruotsi-Suomen uskonpuhdistus 1500-luvulla
Puhdasoppisuuden aika Suomen kirkossa
Omakohtaisen uskon ja järjen aika
Herätysliikkeet Suomessa
Kirkko Venäjän vallan alla
luterilainen kirkko ja muut kristilliset kirkot nykypäivän Suomessa
Suomen kirkkohistoria: Uskonnonvapaudesta nykypäivään
Evankelis-luterilainen kirkko Suomessa tänään
Maailmanuskonnot: Kristinuskon harjoittaminen ja kirkkokunnat
Kirkkokunnat: Katolinen kirkko
Ortodoksinen kirkko
Luterilainen usko Suomessa
Anglikaaninen ja reformoitu kirkkokunta
Vapaat suunnat
Muita kristillisiä kirkkokuntia
ei-kristilliset yhteisöt Suomessa
Maailmanuskonnot: Juutalaisuus
Islam
Muut uskonnot ja katsomukset: Jehovan todistajat
MAP-kirkko
Uususkonnot ja uususkonnollisuus
Uskontojen kaltaisia katsomuksia
kristinuskon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan
Uskonto ja maailmankatsomus: Kristinuskon vaikutus Suomen yhteiskuntaan ja eurooppalaiseen perinteeseen
Maailmanuskonnot: Kristinuskon ja Raamatun kulttuurivaikutus yhteiskuntaan ja perinteisiin© Kirja2004.opintonet
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com