Uskonnon verkot -kirjat - Ops lka 7 - 9 ja työskentelykirja


OPH:n opetusssuunitelman perusteet vuosiluokille 7 - 9
Uskonto

KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT
Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä. Uskontoa käsitellään yhtenä inhimillisen kulttuurin vaikuttavana pohjavirtana. Uskonnon opetuksessa korostetaan oman uskonnon tuntemista sekä valmiutta kohdata muita uskontoja ja katsomuksia, etenkin suomalaisessa yhteiskunnassa vaikuttavia katsomusperinteitä.
Uskonnon opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaalle tietoja, taitoja ja kokemuksia, joista hän saa aineksia identiteetin ja maailmankatsomuksen rakentamiseen. Opetus antaa valmiuksia kohdata uskonnollinen ja eettinen ulottuvuus omassa ja yhteisön elämässä.

Kirjan avulla oppilas voi toteuttaa niin oman elämänsä tutkiskelua ja kasvua kuin uskonnon ymmärtämistä ja tutkimista yhteiskunnankin/yhteiskuntien ilmiönä niin nykymaailmassa eri kulttuurien (maailmanuskonnot) parissa kuin historiassakin (kirkkohistoria yleinen ja Suomen).

Kirjassa käsitellään kaikki keskeiset maailmanuskonnot uusia virtauksia unohtamatta, jotta voidaan antaa tulevaisuuteen ulottuvaa perspektiiviä ja ajattelun taitoja.

Opetussuunnitelman mukaan keskitytään kristinuskon ja siinä erityisesti ev-lut kirkon katsomusperinteeseen ja nykypäivään ja annetaan kuva uskonnosta nykyajan Suomessa.

Oppilas saa rakennusaineita - tietoja, taitoja ja kokemusta - identiteettinsä ja maailmankatsomuksensa rakentamiseen. Tämän takaa mm. keskeisimmän uskonnollisen käsitteistön käsittely tekstin, sanaston, tehtävien ja liitteiden avulla. Kirja antaa perusvalmiudet ja enemmänkin uskonnollisen ja eettisen ulottuvuuden kohtaamiseen niin oppilaan omassa kuin yhteisönkin elämässä.


Opetuksen tavoitteena on
• perehdyttää omaan uskontoon
• perehdyttää suomalaiseen katsomusperinteeseen
• tutustuttaa muihin uskontoihin
• auttaa ymmärtämään uskontojen kulttuurista ja inhimillistä merkitystä
• kasvattaa eettisyyteen ja auttaa ymmärtämään uskonnon eettistä ulottuvuutta.

Kaikki OPS-tekstin uskontojen yleiset tavoitteet toteutuvat kirjan avulla. Kirjassa käsitellään oma uskonto = kristinusko (historia, oppi, pyhä kirja, etiikan perusteet, kristinusko Suomessa, kristinusko suhteessa muihin maailmanuskontoihin, kristinuskon nykypäivä maailmassa ja Suomessa, kristinuskon kulttuurivaikutukset, kristinusko ja yksilö).
Suomalainen katsomusperinne esitelty monipuolisesti.
Maailmanuskonnot ja uususkonnot esitelty monipuolisesti.
Uskonnon kulttuurinen ja inhimillinen merkitys esitelty monipuolisesti.
Eettisyyteen kasvattaminen ja uskonnon eettisen luonteen ymmärtäminen esitelty monipuolisesti.


EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO
Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen lähtökohtana on tutustuttaa oppilas monipuolisesti uskonnolliseen kulttuuriin ja tuoda esiin oppilaan kehityksen ja kasvun kannalta keskeisiä tekijöitä.
Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen sekä näkemään uskontojen vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Opetuksen tavoite on laaja-alainen uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys.

Tämän yleislähtökohdan kirja toteuttaa mainiosti ja tavoite ”laaja-alainen uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys” toteutuu hienosti.VUOSILUOKAT 6–9
Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 6–9 on syventää ja laajentaa oppilaan ymmärtämystä oman uskonnon ja muiden uskontojen luonteesta ja merkityksestä sekä näin tukea oppilaan oman maailmankatsomuksen ja eettisen näkemyksen rakentumista.

Kirjan avulla opetuksen on mahdollista toteuttaa yllä oleva opetuksen ydintehtävä yläkoulun aikana.


TAVOITTEET
Oppilas
• tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä
• ymmärtää uskonnon ja siihen sisältyvän pyhyyden ulottuvuuden merkitystä ihmisen ja yhteisön elämässä
• perehtyy Raamattuun inhimillisenä ja pyhänä kirjakokoelmana
• perehtyy kristinuskoon sekä sen merkitykseen ihmisen ja yhteiskunnan elämässä
• perehtyy luterilaiseen kirkkoon ja sen uskonkäsitykseen
• tutustuu keskeisiin maailmanuskontoihin pääpiirteissään
• osaa kunnioittaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä
• tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja kristillisen etiikan perusteita sekä osaa soveltaa
näitä eettiseen pohdintaansa ja toimintaansa.


Tavoitteiden toteutuminen kirjassa ( missä asiakokonaisuudessa eli kirjan luvussa ao. tavoitetta käsitellään on kaksoispisteen jälkeen):

1. Maailmankatsomus:
Uskonto ilmiönä, Tiede ja tieteellinen maailmankatsomus, Ihminen pyrkii ymmärtämään elämää ja maailmaa, Uskonnon omaksuminen ja uskonnollinen kehitys, Uskonto ja yksilö,

2. pyhyyden ulottuvuus: Uskonto ilmiönä, Uskontojen kieli, Uskonto ja yksilö, maailmauskontojen kohdalla käsitellään mitä eri uskonnot pitävät pyhinä esim. pyhä kirja, rituaalit.

3. Raamattu
Raamattu: Raamattu – vaikuttava kirjakokoelma
Vanhan testamentin kirjojen taustaa
Vanhan testamentin kirjat
Vanhan testamentin alkukertomukset
Vanhan testamentin patriarkkakertomukset
Mooses – kansansa vapauttaja
Liitonarkku, erämaavaellus ja Israelin suuret kuninkaat
Vanhan testamentin runo- ja viisauskirjallisuus
Keitä olivat profeetat?
Uuden testamentin ajanhistoria
Uuden testamentin kirjat
Kuka oli Jeesus Nasaretilainen?
Jeesuksen vertaukset ja niiden sanoma
Paavali
• Raamatun tutkimus- ja tulkintatavat
Raamattu: Tieteellinen raamatuntutkimus ja Raamatun tulkinta

Maailmanuskonnot: Kristinuskon harjoittaminen ja elämäntavat (tässä erityisesti kappale Pyhä kirja ja pitempi osuus Kristinuskon oppi)

Kirkkohistoria: Kristinuskon ensimmäiset 400 vuotta antaa perspektiiviä Raamatun muodostumiseen, Martti Luther ja 1500-luvun elämä tuo luterilaisen näkökulman Raamattuun oppilaalle tutuksi, Lähetystyö

Suomen kirkkohistoria: Ruotsi-Suomen uskonpuhdistus 1500-luvulla ja kappale Suomen uskonpuhdistaja Mikael Agricola

Etiikka: Kristillinen etiikka kokonaisuudessa eritellään mm. mitkä eettiset periaatteet nousevat VT:stä ja UT:stä.4. Perehtyy kristinuskoon sekä sen merkitykseen ihmisen ja yhteiskunnan elämässä

Uskonto ja maailmankatsomus –luku: Uskonto ilmiönä (yleensä uskonnon vaikutus yhteisöön ja yksilöön), Uskontotieteen oppialat, Uskonnon omaksuminen ja uskonnollinen kehitys, Uskonto ja yksilö, Uskonto ja yhteiskunta, Kristinuskon harjoittaminen ja elämäntavat

Luku Kirkkohistoria

Luku Suomen kirkkohistoria

Luku Kirkkokunnat

Luku Raamattu

Luku Etiikka.


5. luterilainen kirkko ja uskonkäsitys

Luku maailmanuskonnot: Kristinuskon harjoittaminen ja elämäntavat, Kristinuskon oppi sisältää mm. luterilaisen käsityksen armosta

Luku Kirkkohistoria: Uskonpuhdistusten vuosisata 1500-luku, Martti Luther, Ekumenia, jossa mainitaan mm. Luterilaisen maailmanliiton (LML)

Luku Suomen kirkkohistoria: Ruotsi-Suomen uskonpuhdistus 1500-luvulla, Puhdasoppisuuden aika Suomen kirkossa, Herätysliikkeet Suomessa, Kirkko Venäjän vallan aikana, Uskonnonvapaudesta nykypäivään. Evankelis-luterilainen kirkko Suomessa tänään

Luku Kirkkokunnat: Luterilainen kirkko

Luku Raamattu Tieteellinen raamatuntutkimus ja Raamatun tulkinta, Roomalaiskirje ja Galatalaiskirje Lutherin vanhurskauttamisopin taustana,

Luku Etiikka: Kristillinen etiikka

Luku Muita uskontoja ja katsomuksia: Uskonnonvapaus

6. maailmanuskonnot
Asiat löytyvät laajasti luvusta Maailmauskonnot sekä kappaleesta Uskonnonvapaus,

7. kunnioitus eri tavoin uskovia ja ajattelevia kohtaan
Luku Maailmanuskonnot

Luku Muita uskontoja ja katsomuksia: Uskonnoton ajattelu, Jehovan todistajat, MAP-kirkko, Uususkonnot ja uususkonnollisuus, Uskontojen kaltaisia katsomuksia.

8. eettisen ajattelun peruskäsitteet, etiikan perusteet ja sovellus

Luku Uskonto ja maailmankatsomus: Uskonto ilmiönä, Ihminen pyrkii ymmärtämään elämää ja maailmaa, Uskonnon omaksuminen ja uskonnollinen kehitys, Uskonto ja yksilö,

Luku Maailmanuskonnot: Kristinuskon harjoittaminen ja elämäntavat, Kristinuskon oppi

Luku Kirkkohistoria: Uskonpuhdistusten vuosisata 1500-luku, Martti Luther,

Luku Raamattu: Raamattuosuudessa monissa kappaleissa nousee eettisiä opetuksia esille

Luku Etiikka: Etiikka ja moraali, Arvot, normit ja ihanteet, Kristillinen etiikka, Maailmanuskontojen etiikka, Etiikan ajankohtaisia kysymyksiä, Etiikka: Urheilun etiikka, Etiikka ja luonto , Etiikka ja eläin, Globaalietiikka, Talouden ja työn etiikka, Yhteiskuntaetiikka, Sodan etiikka, IhmisoikeudetKESKEISET SISÄLLÖT
Oppilaan maailmankatsomuksellinen pohdinta
• Elämän merkitys ja rajallisuus
• uskon ja tiedon suhde.

Elämän merkitys ja rajallisuus:

Luku Uskonto ja maailmankatsomus: Uskonto ilmiönä, Perimmäiset kysymykset, Ihminen pyrkii ymmärtämään elämää ja maailmaa, Uskonnon omaksuminen ja uskonnollinen kehitys, Uskonto ja yksilö, Ikuisia kysymyksiä

Maailmanuskonnoissa kuolema ja hautaustapojen esittelyä

Suomen kirkkohistoria: suomalaisen muinaisuskon hautaustavat

Raamattuosuus (Saarnaaja ja UT)

Etiikan kappaleet, erityisesti kappale Toisen asemaan asettuminen


Uskon ja tiedon suhde:
Uskonto ja maailmankatsomus: Uskonto ilmiönä, Uskontojen ja katsomusten tieteellinen tulkinta, Tiede ja tieteellinen maailmankatsomus, Ihminen pyrkii ymmärtämään elämää ja maailmaa, Uskonnon omaksuminen ja uskonnollinen kehitys, Uskonto ja yksilö, Ikuisia kysymyksiä

Maailmanuskonnot: Kristinuskon oppi


Kirkkohistoria: Uskonpuhdistusten vuosisata 1500-luku ja Martti Luther), Valistus ja pietismi, Uusia haasteita kirkoille, Omakohtaisen uskon ja järjen aika, Uskonnonvapaudesta nykypäivään

Raamattu: Tieteellinen raamatuntutkimus ja Raamatun tulkinta

Muita uskontoja ja katsomuksia: Uskonnoton ajattelu.Maailmanuskonnot
• Keskeisten maailmanuskontojen levinneisyys, kokosuhteet ja uskonnollisen elämän pääpiirteet
• uskonnon ulottuvuudet ja vaikutukset yksilöön, yhteisöön ja kulttuuriin.

Uskonto ja maailmankatsomus: Maailman uskonnot, Uskonnon ulottuvuudet

Maailmanuskonnot-luku

Liitteiden kaaviot


Raamattu
• Vanha Testamentti Israelin kansan vaiheiden ja uskon ilmentäjänä
Raamattu  VT kappaleet

Maailmanuskonnot  juutalaisuus

• Vanha Testamentti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin näkökulmasta
VT: juutalaisuus: Juutalaisuuden synty ja oppi  Oppi

VT: kristinusko: Raamattu VT ja Uuden testamentin ajanhistoria

VT: islam: Islamin synty ja oppi  oppi

• Uusi Testamentti Jeesuksen opetuksen ja kristinuskon synnyn ilmentäjänä
Uusi Testamentti Jeesuksen opetuksen ilmentäjänä:

Raamattu: Juutalaisuus Jeesuksen aikaan, Jeesus Nasaretilainen, Messias-odotus, Uuden testamentin kirjat, Jeesus Nasaretilaisen sanoma, Jeesuksen vertaukset


Uusi Testamentti kristinuskon synnyn ilmentäjänä:

Kappaleet: Evankeliumit, Apostolien teot, Paavalin kirjeet, Ilmestyskirjallisuus

• Raamatun synnyn pääpiirteet sekä Raamatun tulkinta ja käyttö
Raamattu-luku: Raamattu - vaikuttava kirjakokoelma, Tieteellinen raamatuntutkimus ja Raamatun tulkinta, Vanhan testamentin syntyprosessi, Vanhan testamentin kirjaryhmät, Kirjoitustaito ja tekstien tallentaminen, Uuden testamentin ajanhistoria, Uuden testamentin kirjat, Kristillinen etiikka  VT ja UT:n etiikat.


• Raamatun kulttuurivaikutuksia.
Laaja kappale Maailmanuskonnot – kristinusko – Raamatun ja kristinuskon kultt

Kirkko
• Keskeiset asiat kristinuskon synnystä ja kehityksestä
Luku Kirkkohistoria

• kirkkokunnat, niiden levinneisyys sekä elämän ja uskon pääpiirteet, ekumenia
Luku Kirkkokunnat: Katolinen kirkko, Ortodoksinen kirkko, Luterilainen kirkko, Anglikaaninen kirkko, Reformoitu kirkkokunta, Vapaat suunnat, Muita kristillisiä kirkkokuntia

Kirkkohistoria: Ekumenia

• kirkkorakennus, sen symboliikka ja liittyminen seurakunnan elämään
Maailmanuskonnot – Kristinusko: Kirkkorakennus, Kristillinen symboliikka, Kristinuskon harjoittaminen

Suomen kirkkohistoria: Katolinen keskiaika Suomessa  Keskiajan kirkot,
Omakohtaisen uskon ja järjen aika  1700-luvun kirkkorakennukset


• kristillinen usko, sen inhimillinen ja yhteiskunnallinen merkitys, erityisesti luterilainen usko, kristilliset symbolit.
Uskonto ja maailmankatsomus: Uskonnon omaksuminen ja uskonnollinen kehitys, Uskonto ja yksilö, Uskonto ja yhteiskunta

Maailmanuskonnot – Kristinusko: Kristillinen usko ja ihmiskäsitys, Kristillisen uskon harjoittaminen, Kristilliset symbolit

Suomalainen katsomusperinne
• Yleiskuva Suomen uskontotilanteesta, erityisesti luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko sekä muita kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä, muita uskontoja ja uskonnottomuus
Yleiskuva Suomen uskontotilanteesta
Maailmanuskonnot – kunkin maailmanuskonnon kohdalla

Kirkkokunnat – kunkin kirkkokunnan kohdalla

Suomen kirkkohistoria: Uskonnonvapaudesta nykypäivään ,Herätysliikkeet, Suomen evankelis-luterilainen kirkko tänään, Diakonia, Seurakunnan ja kirkon hallinto

Muita uskontoja ja katsomuksia: Uskonnonvapaus, Jehovan todistajat, Map-kirkko, Uususkonnollisuus, Uskontojen kaltaisia katsomuksia• uskonnonvapaus
Muita uskontoja ja katsomuksia: Uskonnonvapaus

• luterilaisen kirkon jäsenyys ja toiminta sekä kristillinen virsi- ja muu musiikkiperinne
Maailmanuskonnot – Kristinusko: Kristinuskon harjoittaminen ja kirkkokunnat, Kristilliset symbolit, Kirkkorakennus, Luterilainen kirkkovuosi, Kristinuskon ja Raamatun kulttuurivaikutus yhteiskuntaan ja perinteisiin, Kristilliset toimitukset ja sakramentit

Suomen kirkkohistoria: Evankelis-luterilainen kirkko Suomessa tänään, Seurakunnan ja kirkon hallinto• suomalainen muinaisusko, katolinen keskiaika, uskonpuhdistus ja sen jälkeinen aika.
Suomen kirkkohistoria
Suomalaisten muinaisusko
Katolinen keskiaika Suomessa
Ruotsi-Suomen uskonpuhdistus 1500-luvulla
Puhdasoppisuuden aika Suomen kirkossa
Omakohtaisen uskon ja järjen aika
Herätysliikkeet
Suomessa
Kirkko Venäjän vallan aikana
Uskonnonvapaudesta nykypäivään

Ihminen eettisenä olentona
• Eettisten normien, periaatteiden ja arvojen tunnistaminen, pohtiminen ja soveltaminen
Etiikka-luku:
Etiikka ja moraali
Arvot, ihanteet ja normit
Kristillinen etiikka
Maailmanuskontojen etiikka
Oman elämän tarkoitus ja toisen asemaan asettuminen
Urheilun etiikka
Etiikka ja luonto
Etiikka ja eläin
Globaalietiikka
Talouden ja työn etiikka
Yhteiskuntaetiikka
Sodan etiikka
Ihmisoikeudet

• kristillinen ihmiskäsitys ja toisen asemaan asettuminen
Maailmanuskonnot Kristinusko: Kristillinen usko ja ihmiskäsitys

Etiikka: Toisen asemaan asettuminen

• ihminen oman elämänsä, yhteiskunnan ja ympäristön muokkaajana
Etiikka:
Etiikka ja luonto
Etiikka ja eläin
Globaalietiikka
Talouden ja työn etiikka
Yhteiskuntaetiikka
Sodan etiikka


• kristillisen etiikan peruspainotukset kuten profeettojen sanoma, Jeesuksen Vuorisaarna ja vertaukset.
Raamattu
Profeetat
Vuorisaarna
Jeesuksen vertaukset

Etikka
Kristillinen etiikka
© Kirja2004.opintonet
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com